ELECTRA CALDENSE, S.A.

 

Per acord de l’Administrador Únic es convoca Junta General Ordinària d’Accionistes que se celebrarà en el domicili social situat a Plaça Catalunya, nº 6 de Caldes de Montbui en primera convocatòria el proper 6 de juliol de 2018, a les 12:30 hores, i en segona convocatòria, si fos necessari, l’endemà, a la mateixa hora i lloc, amb el següent:

 

ORDRE DEL DIA:

 

Primer: Explicació i examen dels comptes anuals, i si s’escau, censura o aprovació de la gestió social. Aprovació, si s’escau, dels comptes anuals i de l’informe de gestió de l’exercici de 2.017, determinant i resolent sobre l’aplicació del resultat.

                         

Segon: Delegació de facultats.

 

Tercer: Precs i preguntes.

                         

Quart: Aprovació de l’acta.

                         

Es fa constar, de conformitat amb l’article 272 de la L.S.C. que, a partir de la convocatòria de la Junta General, qualsevol accionista podrà obtenir de la societat de forma immediata i gratuïta, els documents que han de ser sotmesos a l’aprovació de la Junta, així com en el seu cas l’Informe de Gestió i l’Informe de l’Auditor de Comptes.

Caldes de Montbui, 5 de juny de 2018.

 

L’Administrador Únic

ELECTRA CALDENSE HOLDING, S.L.

Representada per Oriol Xalabarder Anglí